لوگوی سایت

کیسه آرژین SMART

کیسه آرژین SMART با توجه به اندازه ی مناسب و کاربردی اش برای قرارگرفتن در منطقه ی پیشانی و سینوس ها میتواند موجب گرم شدن سینوس ها و افزایش گردش خون در آن ها و دفع خلط های سینوسی که انباشتگی آن ها موجب درد سینوس ها میشود و سر درد های سینوسی میشود.